Magyarország nyitólapja
nyitólapomnak
kedvenceimhez
Az oldal ismertetése
Iskolák képes leírás - Zsidó.tlap.hu
részletek »

Iskolák - Zsidó.tlap.hu

Képes leírás

Itt vagy: zsido.tlap.hu » Iskolák
Keresés
Találatok száma - 4 db
Amerikai alapítványi iskola

Amerikai alapítványi iskola

Nevelési-oktatási programunk sok vonatkozásban eltér más iskoláktól, hiszen a 14. évfolyamig tartalmában és mennyiségében bővülő vallási képzés mellett az idegen nyelvek (héber, angol) korai kezdésén és folyamatos tanításán; az alsó tagozaton számítástechnikai szakkör van; a korszerű tartalmú közismereti tárgyak judaisztikai vonatkozásaival történő bővítésén kívül az általános műveltség körébe tartozó művészettörténet, filozófia oktatásával is bővül a képzés.

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Az Országos Rabbiképző-Zsidó Egyetem

Az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógája 1877 óta folyamatosan, megszakítás nélkül látja el feladatát. A zsinagóga legfőbb funkciója, rendeltetése, hogy az istentisztelet színhelye legyen. Az Imádság Háza, ahol sábbáti és nagyünnepi, hétköznapi és zarándokünnepi istentiszteleteinket tartjuk. Zsinagógánk a maga százhúsz férőhelyével, orgonájával a zsidó vallás temploma, helyet ad a híveknek, hogy imáikkal az Örökkévaló Istent fölkeressék. Zsinagógánk ezenkívül színhelye tizenhároméves fiúk felnőtté (bár micvá) avatásának. Azokon a vasárnapokon pedig, amelyeken erre a zsinagógai naptár lehetőséget ad, esküvőknek is helyszíne zsinagógánk. E kicsiny templom második, de intézményünk szempontjából igen fontos funkciója, pedagógiai, közelebbről szakmódszertani céljaink szolgálata. A Rabbiképző Intézet zsinagógája, mint intézményünk többi szerves egysége, képzési feladatainkat segítendő az ún. tan-zsinagóga feladatát is ellátja, amint azt Intézetünk fennállásának 122 éve alatt tette, és mindmáig is teszi. Az Országos Rabbiképző Intézet zsinagógája mint istentiszteleti hely rendkívül fontos reprezentációs központ is egyszersmind, ugyanis az Izraelből vagy az Egyesült Államokból, illetve a világ különböző tájékáról Magyarországra érkező, magasan kvalifikált vallási vagy világi személyek tartanak az intézetben előadást.

ELTE hebralisztika tanszék

ELTE hebralisztika tanszék

A hebraisztika szak oktatási programjának középpontjában a héber nyelv különböző korszakai és fontosabb nagy szövegcsoportjai állnak. A szak célja olyan szakemberek képzése, akik átfogó tájékozottsággal rendelkeznek a héber nyelv- és irodalomtörténetről, a zsidó történelelmről, a zsidó vallásról, az ókori Kelet vallástörténetéről, továbbá járatosak egyéb sémi és "zsidó" nyelvekben (arámi, akkád, arab, jiddis stb.), bibliai- és judaisztikai tudománytörténetben, Izrael régészetében, valamint klasszika-filológiában (ógörög, latin). Ezen ismeretek birtokában képesek kell hogy legyenek szakmájuk művelésére (könyvtárakban, levéltárakban, múzeumokban kutatói állások betöltése), önálló akadémiai kutatásra, egyetemi szintű oktatásra (hebraisztika, történelem szakokon és teológiai karokon) és ismeretterjesztésre. Holokauszt tan: A program célja oktatási keretet biztosítani a magyar felsőoktatásból eddig hiányzó Holokauszt-tanulmányoknak. A téma interdiszciplináris / multidiszciplináris megközelítése lehetőséget kínál arra, hogy a Kar (és az egyetem más karainak) sokféle szakáról jelentkező hallgatók találjanak kapcsolódási pontokat szakjuk és a program között: gondolunk itt elsősorban történelem, levéltár, muzeológia, irodalom, filozófia, szociológia, pszichológia és hebraisztika szakos diákokra, továbbá egyes modern nyelvi szakok hallgatóira.

Lauder Javne

Lauder Javne

Iskolánk nyitott mindazok számára, akik bármely nemzet és felekezet tagjaiként óhajtják és vállalják a magyar, az európai, a világ, valamint az egyetemes zsidó kultúra minél magasabb színvonalú elsajátítását. Iskolánk fizikailag és érzelmileg egyaránt biztonságos környezete lehetővé teszi, hogy tanulóink szabadon kifejezhessék gondolataikat és fejleszthessék személyiségüket. Ezzel a szabadsággal élni úgy lehet és kell, hogy az mások ugyanilyen jogát ne korlátozza és sértse. Tanítványaink számára olyan tanulási környezetet biztosítunk, ahol a személyes erőfeszítés, a tisztesség, a felelősségvállalás és a teljesítmény értéket jelentenek. Komoly elvárásokat támasztunk tehát a tanulási szándékokat és a viselkedési normákat illetően. Tanáraink, iskolánk dolgozói és tanulóink szülei mindennapjaikban ezeket a normákat követik és így tanulóink számára ezt a mintát közvetítik. Magasan és speciálisan képzett tanáraink mindvégig részt vesznek a tanulási folyamat irányításában. Képességfejlesztő, folyamatközpontú, tudás alapú tantervünk lehetőséget biztosít arra, hogy diákjaink a tanulási folyamat aktív résztvevői legyenek. Tanulóink számára minden életkorban biztosítjuk annak lehetőségét, hogy adottságaikat, képességeiket a tantárgyak elsajátításában, a sportban, a művészetekben, a tanórán kívüli tevékenységekben fejleszthessék és bemutathassák.

Tuti menü